به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان ************ آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : سوم راهنمایی              نام و نام خانوادگی : نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :     تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: سوم (        )  زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی          نمره باعدد :     نمره با حروف :     ردیف در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3) شمارک 1 گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید . -       در کدام گزینه جمله ی زبانی به کار رفته است ؟ الف : مسجد جامع قلب شهر بود .                                         ب: اتومبیل ها گریختند . ج: سخن عشق پیر و جوان نمی شناسد.                                 د : کربلا قرار گاه عشاق است . -       دربیت زیر کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است ؟  درسینه ام دوباره غمی جان گرفته است                   امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است ) الف : تلمیح              ب: تضمین پنهان              ج: تضمین آشکار            د : جناس -       نخستین گام در پژوهش کدام است ؟ الف : سوال خود را درست و روشن مطرح کنیم .          ب: به منابع مکتوب مراجعه کنیم ج: روش استفاده از منابع را بیاموزیم               د : به منابع دیداری و شنیداری مراجعه کنیم .     25/0   25/0     25/0     2 جمله  ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید . - در نقد فقط عیب ها و کاستی ها بیان می شود  . (               ) - انشا را می توان به شیوه داستان نوشت . (                 )   25/0 25/0 3 در جاهای خالی ،با  کلمات مناسب بنویسید . -       داستانهایی که قهرمانان آن ها حیوانات هستند ، ....................... نام دارد . -       شبکه معنایی گسترده تر از ............................. است .     25/0 25/0 4 مراحل انجام یک کار تحقیقی یا پژوهشی را فقط نام ببرید .     75/0 5 بیت زیر را بازگردانی کنید . دل شود گر به علم بیننده                                       راه جوید به آفریننده   1 6 آرایه های ادبی بیت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید . (سه مورد ) سعدیا ، راست روان گوی سعادت بردند                       راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار     5/1 7 با هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله ی زیبا بنویسید . طنین : معراج:معراج : 1 8 درباره ی امتحان امروز یک مونولوگ بنویسید . (یک بند )         5/1 9 برای واژه ی دوست  شبکه معنایی بنویسید و آنها را در یک بند به کار ببرید . دوست : ..................... ، ..........................  ،  ..............................   ،  ..................................     .       2                                                     موفق باشید                                                                   جمع کل 10   از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره ) 1-   کتاب فارسی سوم راهنمایی را نقد کنید . 2-   در باره ی  نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی انشایی بنویسید .                                                                     به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان ************ آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : دوم راهنمایی              نام و نام خانوادگی : نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :     تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: دوم (        )  زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی          نمره باعدد :     نمره با حروف :     ردیف در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3) شمارک 1 گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید . -       در گفت و گو های بین  اشخاص در داستان ها و نمایشنامه ها به جای نام گوینده ، از کدام علامت نگارشی استفاده می شود ؟  الف ):                         ب)-                              ج)   ((      ))                     د ) -       در کدام مصراع از آرایه ی تلمیح استفاده شده است ؟ الف ) گهی  اسرار قرآن بازگوید .            ب) برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟ ج) درونش همچو غنچه از ورق پر                 د ) یوسف آخر زمان آید به دوران ،غم مخور ن      5/0     5/0 2 جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید . -  حاشیه گذاری در دو طرف متن به زیبایی متن کمک می کند . (                  ) - در نوشتار می توان از شکل محاوره ای زبان استفاده کرد . (                     )   5/0 5/0 3 در جاهای خالی ،  کلمات مناسب بنویسید . -       در نوشتن انشا باید به اصل ............................ و کوتاهی جملات توجه کنیم . -       جملات کوتاه و پر معنی را ...................... می نامند . -       جملات کوتاه و آهنگین را ........................... می نامند .    -         5/0 5/0 5/0 4 درباره ی موضوع زیر ضرب المثل بنویسید . دوستی :   5/0 5 ارکان تشبیه را در مصراع زیر مشخص کنید . ز دریای خرد گوهر  توان جست . رکن اول ...........................    رکن دوم ........................ رکن سوم .........................               رکن چهارم ................... 1 6  جمله بسازید . بهار : (جمله ادبی ) کتاب : (جمله زبانی ) 1 7 درباره ی مفهوم بیت زیر توضیح دهید . ددر جهان نتوان اگر مردانه زیست                             همچو مردان جان سپردن زندگی است   1 8 جمله ی زیر را تا دو سطر ادامه دهید . من یک نوجوانم ...........................       1 9 درباره تصویر یک متن ادبی بنویسید .(1 بند )   2                                                      موفق باشید                                                                   جمع کل 10       از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره ) 1-   یکی از زیبایی های آفرینش را توصیف کنید . 2-   درباره ی آداب سخن گفتن انشایی بنویسید .                                                                 به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان ************ آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : اول  راهنمایی              نام و نام خانوادگی : نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :     تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 10                             نام کلاس: اول (        )  زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی          نمره باعدد :     نمره با حروف :     ردیف در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3) شمارک 1 گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید . -در کدام گزینه آرایه ی تشخیص به کار رفته است ؟ الف : معرفت کردگار ، دیدن این عالم است .         ب: ای کمیل ، این دل ها همچون ظرف هاست . ج: زبان فارسی یک موسیقی دلنواز است .                   د : آب می رفت تا خود را به دهان خشک زمین برساند . -مجموعه ای از نشانه های مکتوب زبان است که در زبان گوناگون شکل های مختلفی دارد الف : زبان گفتار           ب: زبان نوشتار               ج: زبان اشاره          د : خط 5/0 2 جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید . -  نشانه های نگارشی کمک می کنند متن را بهتر و صحیح تر بخوانیم  . (                  ) - در نثر ساده نویسنده به زیبایی نوشته ، توجه فراوان دارد تا تاثیرسخن خود را بیش تر کند   . (            ) 5/0 3 در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید . -       برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود از .................... استفاده می کنیم . -       فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حفظ و ..................... زبان فارسی می کوشد . 5/0   5/0 4 فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه های زیر چه معادل هایی پیشنهاد داده است ؟ اس ام اس :                                       کامپیوتر :   5/0 5 در جمله های زیر کلمات سجع را مشخص کنید . دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان .   5/0 6 جمله ای بنویسید که کلمه ( ایران )در آن بدل باشد .     1 7 جمله ی زبانی زیر را به صورت ادبی بنویسید . آسمان سآسمان ابری است و گاهی قطره ای باران بر زمین می ریزد .       1 8 نشانه های نگارشی مناسب را در متن زیر به کا ببرید . حضرت علی (ع) می فرمایند با قناعت زیست کن تا پادشاهی کنی   1 9 عبارت نا تمام زیر را با 3 جمله کامل کنید . وقتی به زیبایی های طبیعت ........................       5/1 10 درباره ی تصویر رو به رو 1 بند بنویسید .   5/1                                                موفق باشید                                                                   جمع کل 10     از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره ) 1-   با استفاده از تشخیص یکی از وسایل اطراف خود را توصیف کنید . 2-   آرزوی شما در آینده .                                                               نوشته شده در شنبه ششم خرداد 1391ساعت 17:47 توسط قربانی |نظرات نمونه سوالات املا وانشای سرکار خانم عبدالهی به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان ************ آزمون : املای فارسی                پایه : سوم راهنمایی                              نام و نام خانوادگی : نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :     تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: سوم (        )  زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی          نمره باعدد :     نمره با حروف :     ردیف در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3) شمارک 1 گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید . -       معنی واژه ی (مقر ) چیست ؟ الف : قرارگاه                 ب: استقرار             ج: مستقر                د : قرار -       کدام واژه مفرد است ؟ -       الف : الوان              ب: دیار                  ج: معراج                 د : عشاق 5/0 2 جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید . -در املای کلمات مرکب ، نوشتن هر دو شکل جدا نویسی و سر هم نویسی درست است . (        ) - بهتر است واژه های عربی املاء و انشاء را بدون (ء) بنویسیم . (                 ) 5/0 3 در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید . -       هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است .   صنع یعنی ........................... -       آیات جمع ِ .................. است . 5/0 4 با توجه به مفهوم هر واژه در جای خالی ، حرف مناسب بنویسید . -       وقت آن است که باقی ..............  مان خود به ادارسانم .                                      برعهده گرفتن کاری -       سر انجام مـ ......  هور سربازان مقدونی گردیدند .                       شکست خورده 5/0 5 شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید .   -       صحنه ی کربلا ................ شد . (تداعی – تدایی ) -       سوگند دروغ عمر و ...................... زندگی زود با خلل کند. (اثاث – اساس ) -       هر که بر معصیت ................ بود، از خدای نترسد .(مسر – مصر ) -       از جمال صورت قصر و ................. ملک و ی خبر ندارد (سریر – صریر ) 1 6 با کلمه های زیر جمله بنویسید . طنین : میغ : 1 7 برای کلمه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید . هم خانواده ی عشّاق ، .........................               مترادف عقده ، ............................ شکل دیگر هجده ، ...........................                    هم آوای حیات ، ........................ وایآ 2 8 رابطه ی واژه های زیر را بنویسید . آینه ، آیینه :.......................................                                  صواب ،ثواب :.............................. گه ،گاه :..........................................                                     مدهوش ، متحیّر :.......................... عجایب ، عجیب :..................  ، .................                ظالم ، مظلوم :.......................  ،   ..................   2 9 در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید . -جوانان باید دارای قریهه ی نقد و تحلیل گردند . موش پرسید : حال چیست ؟ گربه گفت : مقرون به ابواب بلا و مشغّت . بدیهی است که امروزه مسئولیت ما پیچیده تر و سنگین تر است . رودخانه ماند و نظاره کرد که چگونه حیاط معمول شهر متوقّف شد . 1-...................................   2-....................................          3-.......................      4-........................... 2                                        موفق باشید                                                                   جمع کل 10       به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان ************ آزمون : املای فارسی                پایه : دوم راهنمایی                              نام و نام خانوادگی : نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :     تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: دوم (        )  زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی          نمره باعدد :     نمره با حروف :     ردیف در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3) شمارک 1 گزینه ی مناسب را با * مشخص کنید . -       کدام گزینه با توجه به معنی به تشدید نیاز داد ؟ الف : مسلم : مسلمان        ب: مبین : آشکار کننده            ج: معین : یاور            د: قوت : توشه  -       کدام واژه مفرد است ؟ -       الف : ائمه            ب: اصول                   ج: روایت                د : القاب 5/0 2 جمله  ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید . -نامه  ی الکترونیکی معادل فارسی ایمیل است . (             )   - آیات جمع مکسر آیه است .(              ) 5/0 3 در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید . -       -املای درست واژه های هم آوا از طریق متن و ................. میسّر است . -       پرنده +ان = ................................   5/0 4 با نوشتن حرف مناسب ، کلمه های زیر را کامل کنید . مو.... ر( با وقار )         منحـ..... ر( محدود )     فرا .....  ت ( آسایش )     ....... ور (خوبان بهشتی )   1 5 شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید . -       دو گانگی از میان ...................... ( برخاست ، برخواست ) -       کاش مادر بزرگ کمتر ................... بخورد . (غصّه ، قصّه ) -       ایرانیان ساختن بناهای عام المنفعه را .................. آخرت می گویند (ثواب ، صواب ) -       زبان رسمی عامل .................... همه ی اقوام یک سرزمین است . ( انسجام ، انصجام )   1 6 با کلمه های زیر جمله بنویسید . طرب : معمور :   1 7 برای کلمه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید . ارسال ، رسل ...................                   صادق ، کاذب .......................... غالب ، قالب ............................                    بنا ، بنّا ................................... دیار – دار ............................   ، ......................... وایآ 5/1 8 با استفاده از متن زیر ، برای هر یک از اصطلاحات یک جفت واژه بنویسید . ایرانیان با ادب ترین مردم جهان اند . هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند . جوانان ایرانی پاک و هنرمندند . اگر به سببی با هم  به جدال برخیزند ، خشم و غضبشان زود فرو می نشیند و هنگام مجادله ی لفظی هر گز نام پاک خدا را به زشتی نمی برند . مفرد و جمع : ................  ،  .................             هم خانواده : .......................    ،   ..................... مترادف : .....................  ،  ..................                  متضاد : .....................    ،    .......................   2 9 در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید . -صدای غلقل سماور در فضای اتاق پیچیده بود . - مردم انقلابی ایران به پیشوایی بنیان گزار انقلاب اسلامی سه اصل اساسی را به عنوان هدف اصلی خود به جهانیان اعلام کردند . - فواصل میان قطعات باغ مسطور از انواع و اقسام درختان میوه است . - بهار فصل تجدید حیات طبیعت و تابستان فصل پخته گی و کمال طبیعت است .   1-............................   2-.............................          3-.....................          4-........................... 2                                      موفق باشید                                                                   جمع کل 10   به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان ************ آزمون : املای فارسی                پایه : اول راهنمایی                              نام و نام خانوادگی : نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :     تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: اول (        )  زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی          نمره باعدد :     نمره با حروف :     ردیف در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3) شمارک 1 گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید . -       کدام واژه جمع است ؟ الف : ایرانیان                 ب: مهربان                     ج: شادمان                       د : تاجیکستان -کدام کلمه دو تشدید نیاز دارد ؟ الف :  تمدن                     ب: جدیت                      ج: علمیه                          د : مرجعیت 5/0 2 جمله ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید . -جلال هم خانواده ی جمال است  (             ) - درخت یک واژه ی دو تلفظی است  .(              ) 5/0 3 در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید . -در نوشتن املا دقت و ................. موجب می شود تا متن آن به دور از هر گونه خطا باشد . -به کلماتی که به یک شکل خوانده و تلفظ می شوند اما شکل نوشتاری آن ها و در نتیجه معنی آن ها متفاوت است؛ ................... می گویند . 5/0 4 با توجه به مفهوم واژه ها، با نوشتن حرف مناسب آن ها را کامل کنید .   تحـ.............. ـین( آفرین گفتن )                                           مباحـ..........ـه ( گفت و گو ) .......ـفر ( یکی از ماه های قمری )                                        .....لال (گوارا)   1 5 شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید . -       هر گاه می بینم زبان فارسی ...................... شده ، غمگین می شوم .(خار ، خوار ) -       دانش ..................... است . ( فرمان گذار ، فرمان گزار ) -       پیامبر از سجده .........................  . ( برخاست ، برخواست ) -       - بهار فصل تجدید ................ طبیعت است ( حیات ، حیاط )   1 6 با کلمه های زیر جمله بنویسید . صواب  : رأفت و عطوفت  :  1 7 رابطه ی واژه های زیر را بنویسید . مقتدایی و پیشوایی (                        )                  رنج و سختی (                       ) غم ها و شادی ها (                       )                      صبا و سبا (                                 ) خالق و خلق (                             )                        مهربان ، مهربان (                    )      رابطه ی واژه های  زیر را بنویسید . مقتدایی و پیشوایی (                      * 5/1 8 برای واژه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید . هم خانواده ی معارف                  مفرد هم وطنان متضاد توانگر                                      هم آوای سفر  2 9 در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید . - خدمات زوقی نشان دهنده ی احساسات خالصانه ی ایرانیان است . - هر وقت نظم و نصری دل پذیر می خوانم شادمان می شوم . - روحم چنان قرق فهمیدن بودن که از هیجان می لرزید . - مردم به نشانه ی اعتراض تضاهرات کردند . 1-...............................   2-.........................          3-......................          4-........................... 2                                                     موفق باشید                                                                   جمع کل 10               به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان آزمون املای تقریری                 پایه : سوم                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی             سپاس باد یزدان دانا و توانا را که آفریدگار جهان است و درود بر محمّد مصطفی   ( صلّی الله علیه و آله و سلّم ) که خاتم پیغامبران است و آفرین بر اصحاب اوی و اهل بیت و گزیدگان اوی که خلق را به راستی پند دادند و طریق مبطلان بر نوشتند و بساط حق بگستردند . ای ابوذر ، سخنان بیهوده مگوی و به اندازه ی نیاز ،سخن بگوی . گشاده روی و خندان باش که خدای تعالی ، گشاده روی و آسان گیر را دوست دارد . موش گفت : من همیشه به غم تو شاد بودمی و ناکامی تو را عین شادکامی خود شمردمی . لکن امروز شریک توام در بلا ، بدان سبب مهربان گشته ام و برخرد و فراست تو پوشیده نیست که من راست می گویم ، اکنون مرا ایمن گردان تا بند های تو همه ببرم و فرج یابی این ملاطفت بپذیر که عاقل در مهمّات ، توقّف جایز نشمرد . در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگ های سخت ، آب های لطیف روان کرده ، تا بر روی زمین می رود و به تدریج بیرون می آید و در وقت بهار بنگر و تفکّر کن که چون دیبای هفت رنگ گردد بلکه هزار رنگ شود. سعدی می فرماید : (( مثل هم نشین بد چون آهنگر است ، اگر جامه نسوزد ، دود در تو گیرد و مثل هم نشین نیک چون عطّار است که اگر مشک به تو ندهد ، بوی در تو گیرد . ))                           به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان آزمون املای تقریری                 پایه : دوم                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی             سپاس و ستایش ، خداوندی را سزاست که به واسطه ی ارسال رسل و ابلاغ کتب ، دل های رمیده را آرمیده ساخت . خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نماییم که عفوش خطا پوش است . نگاه محسن دوباره پی دست های مادر بزرگ دوید . مادر بزرگ دستی به صورت خود کشید (( الّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد)) همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را بلند ختم می کرد . ایرانیان دارای هوش و استعداد فکری خوبی هستند . آن ها در فرا گرفتن امور فنّی و هنری و هر گونه علوم استعداد و قابلیّت فراوان دارند . نرم و انعطاف پذیر ، نجیب ، با ادب ، پر آزرم و خوش رو هستند و بر این اعتقادند که هر چه خدا خواهد ، همان می شود . تابستان نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پاییز می دهد . درختان از پوشش سبز خود عریان می شوند و گویی با اهتزاز برگ های زرد ونارنجی و سرخ آتشین در باد ، شعله می کشند و هزار رنگ با هم در می آمیزند . زیبایی این همه رنگ آمیزی بدیع در خزان کم تر از رنگ های سرزنده و شاداب بهار نیست . هر که در حال توانایی نیکویی نکند ، در وقت ناتوانی سختی بیند . نادان را به خموشی نیست واگر این مصلحت بدانستی ، نادان نبودی .                             به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان آزمون املای تقریری                 پایه : اول                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی              پیامبر گرامی اسلام ، محمّد بن عبدالله (ص) در آداب و رفتار و اخلاق ، اسوه ی عالمیان است . آن چنان که خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید: (( به درستی که رسول خدا برای شما اسوه و نمونه ی نیکویی است .)) -ای کمیل ، دانش به از مال است که دانش ، تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان مال با هزینه کردن کم آید و دانش با پراکنده شدن بیفزاید . -با زبان فارسی می توانم اندرز استادان اخلاق را بشنوم . هم چنین می توانم با فهم و مناجات مومنان و عارفان بزرگ دل به آنان بسپارم و به معبود و محبوب آنان ایمان بیاورم . -آب ، این روح مذاب امیدو زندگی ، تازه نفس ، جوان ، زلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده ی هزاران درخت تشنه برساند . -کتاب پر رمز و راز آفرینش و شگفتی های طبیعت سرشار از درس ها و اندرزهاست اگر نیروی جوانی و شادابی و چالاکی این دوره را با تأمّل ، تفّکر و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید . تمیزی و پاکیزگی، آراستگی و پاک دلی ، ما را با زیبایی های جهان پر شکوه الهی همراه و همسایه می کند .          

تاريخ : سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ | 17:16 | نویسنده : امیر رحیمی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.